Kategórie

Dobierz rozmiar

Obchodné podmienky 

OBCHODNÉ PODMIENKY ESHOPU Kegel24


Tieto obchodné podmienky definujú zásady realizácie nákupov v eshope vedenom predávajúcim na adrese www.kegel24.sk.


Predávajúcim je spoločnosť Kegel-Błażusiak Trade sp. z o.o. spółka komandytowa so sídlom v Nowom Targu, ul. Składowa 26, 34-400 Nowy Targ (Poľsko) zapísaná u Oblastného súdu pre Krakow- Śródmieście v Krakove, hospodársky odbor, do Národného súdneho registra - Registra podnikateľov pod číslom KRS: 0000494298. Registrovaná pod číslom DIČ (NIP): 7352858760, IČ (Regon): 123030158 ďalej striedavo označovaná tiež ako „predávajúci“.
Kontakt s predávajúcim je možný prostredníctvom adresy elektronickej pošty: info@kegel24.pl, na tel. +48 267-23-99 klap.29, alebo osobne na predajnom mieste, ul. Grota Roweckiego 10, 30-653 Kraków (Poľsko).

 


§1 Definícia


1. Obchodné podmienky - tieto obchodné podmienky. V rozsahu služieb poskytovaných elektronickou cestou sú obchodné podmienky obchodnými podmienkami, uvedenými v čl. 8 zákona zo dňa 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickou cestou (Zb. Z. 2003, č. 144, pol. 1204 v znení neskorších predpisov).
2. Zákazník (kupujúci) - každá osoba, ktorá realizuje objednávku alebo využíva iné služby eshopu (vrátane spotrebiteľov).
3. Predmet transakcie - tovar uvedený a popísaný na webových stránkach eshopu.
4. Tovar - nehnuteľná vec, ktorej sa týka kúpna zmluva.
5. Doplňujúca služba - služba poskytovaná predávajúcim zákazníkovi mimo eshop, súvisiaca s charakterom predávaných produktov.
6. Produkt - tovar a doplňujúce služby prezentované v eshope.
7. Kúpna zmluva - kúpna zmluva na produkty v zmysle občianskeho zákonníka, uzatváraná medzi predávajúcim a zákazníkom,
8. Eshop Kegel24 (obchod, eshop) – webové stránky dostupné na adrese www.kegel24.sk, ktorých prostredníctvom si zákazník môže kúpiť produkt.
9. Strana - predávajúci alebo zákazník.
10. Stránky obchodu - každá stránka alebo podstránka nachádzajúca sa na adrese www.kegel24.sk
11. Objednávka - prejavenie vôle zákazníka jednoznačne definujúce druh a množstvo produktov, smerujúce priamo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom eshopu.

 


§2 Všeobecné zásady


1. Podmienkou podania objednávky v eshope kupujúcim je zoznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami a prijatie ich ustanovení v dobe realizácie objednávky.
2. Eshop Kegel24 sa venuje maloobchodnému predaju prostredníctvom siete internet.
3. Všetky produkty ponúkané v obchode Kegel24 sú továrensky nové, originálne zabalené, bez fyzických a právnych vád a boli legálne uvedené na trh.

 


§3 Podávanie objednávok

 

1. Na webových stránkach Kegel24 sú uvedené ceny netto (neobsahujúce DPH) a ceny brutto (obsahujúce DPH) v mene euro. Ceny netto sú písané menším písmom, ceny brutto väčším. Kupujúci je povinný uhradiť cenu brutto navýšenú o cenu dopravy. DPH sa chápe daň uvedená v poľskom zákone o dani z pridanej hodnoty zo dňa 11. marca 2004 (Zb. z. 54, pol.535) .
2. Objednávky sú prijímané prostredníctvom webových stránok, telefonicky alebo mailom.
3. Objednávky podávané cez webové stránky je možné podávať 24 hodín denne, 7 dní v týždni po celý rok. Objednávky podávané telefonicky alebo mailom sú možné len v hodinách uvedených na výveske eshopu.
4. Objednávka je účinná, pokiaľ kupujúci správne vyplní objednávací formulár a správne zadá kontaktné údaje, vrátane dôkladnej adresy, na ktorú má byť tovar odoslaný, a telefónneho čísla a e-mailovej adresy.
5. V prípade, keď nie sú uvedené údaje kompletné, bude predávajúci kontaktovať kupujúceho. Pokiaľ nebude kontakt s kupujúcim možný a chýbajúce údaje znemožnia správnu realizáciu objednávky, má predávajúci právo na zrušenie objednávky.
6. Kupujúci súhlasí s vystavením a odoslaním elektronickou cestou, na ním uvedenú e-mailovú adresu, elektronického obrazu účtových dokumentov, predovšetkým takých, ako sú: účtenky, faktúry, opravné faktúry.
Tento súhlas oprávňuje predávajúceho tiež na vystavovanie a zasielanie daňových dokladov v elektronickej forme.
7. Počas podávania objednávky môže kupujúci vyjadriť súhlas s umiestnením osobných údajov do databázy eshopu predávajúceho za účelom ich spracovania v súvislosti s realizáciou objednávky. V prípade udelenia súhlasu má kupujúci právo nazerať do svojich údajov, opravovať ich a požadovať ich odstránenie.
8. Kupujúci môže využiť možnosť zapamätania jeho údajov systémom za účelom uľahčenia procesu podávania ďalšej objednávky. Za týmto účelom je kupujúci povinný uviesť prihlasovacie meno a heslo nevyhnutné na získanie prístupu k svojmu účtu. Prihlasovacie meno zákazníka tvorí nim zadaná e-mailová adresa. Heslo je sled znakov určených zákazníkom. Heslo zákazníka nie je predávajúcemu známe a zákazník má povinnosť udržať ho v tajnosť a chrániť pred nepovolaným prístupom tretích osôb.
9. Po podaní platnej objednávky zákazníkom tento dostane automatickú odpoveď z obchodu potvrdzujúcu prijatie objednávky.
10. Doba zahájenia realizácie objednávky sa kryje s: s momentom pripísania platby na bankový účet uvedený v potvrdení objednávky v prípade platby prevodom alebo v okamžiku objednávky v prípade platby kartou alebo pri výbere možnosti „na dobierku“.

 


§4 Ceny a termíny dopravy


1. Tovar je odoslaný na adresu uvedenú v objednávacom formulári alebo uvedenú telefonicky, prípadne mailom. Obchod bude zákazníka okamžite informovať o nesprávne vyplnenom objednávacom formulári, ktorý znemožní realizáciu odoslania alebo ho môže predĺžiť.
2. Tovar je dodávaný s pomocou špecializovaných kuriérnych služieb. Existuje rovnako možnosť osobného odberu tovaru na určených odberných miestach.
3. Zásielka je doručená v súlade s termínom uvedeným v záložke „Cena dopravy“. Ide o orientačnú dobu dodania.
4. Na kupujúcom ležia ním vybrané náklady na dopravu (odoslanie) definované v cenníku dopravy, obsiahnutom v záložke „Cena dopravy“ a automaticky eshopom pripočítanými počas podávania objednávky. Výška poplatkov závisí na druhu dopravy, spôsobe platby a hmotnosti objednaných produktov. Kupujúci sa môže s cenníkom kedykoľvek zoznámiť kliknutím na odkaz cena dopravy.

 


§5 Platby


1. Na každý predaný tovar vystavujeme účtenku alebo faktúru.
2. Platba za objednaný tovar môže prebehnúť na dobierku (pri prevzatí tovaru) a v prípade osobného odberu v hotovosti pri pokladni predajného miesta.
3. V prípade niektorých druhov sortimentu si predávajúci vyhradzuje právo na obmedzenie spôsobu platby vylúčením vybraných možností platieb na stránke.

 


§6 Odber tovaru


1. Dodávky sú realizované na území Slovenskej republiky.
2. Pred prevzatím zásielky od kuriéra je nutné skontrolovať, či sa obal počas prepravy nepoškodil. Predovšetkým sa je nutné zamerať na stav pásikov alebo plomb nalepených na zásielku. V prípade, kedy obal zásielky nesie známky poškodenia alebo, pokiaľ sú plomby (pásky) pretrhnuté, nepreberajte zásielku a v prítomnosti kuriéra zostavte protokol o škode a čo najrýchlejšie kontaktujte predajcu za účelom vysvetlenia celej veci.

 


§7 Odstúpenie od zmluvy


1. Spotrebiteľ, ktorý uzatvoril zmluvu na diaľku, má právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia príčiny predložením príslušného písomného vyhlásenia v lehote 14 dní, počítanej odo dňa prevzatia tovaru do držania spotrebiteľa alebo ním určenej osoby, inej než dopravca, a, pokiaľ sa zmluva týka služieb, odo dňa jej uzatvorenia.
2. Spotrebiteľ musí využiť vzor odstúpenia, ktorý tvorí prílohu k obchodným podmienkam.
3. Na dodržanie lehoty na odstúpenie stačí odoslanie vyhlásenia pred vypršaním lehoty.
4. Predávajúci vráti spotrebiteľovi okamžite, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa prijatia vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, všetky ním vykonané platby, vrátane nákladov na doručenie veci. Pokiaľ predávajúci nenavrhol, že sám odoberie tovar od spotrebiteľa, môže zastaviť vrátenie platby prijatej od spotrebiteľa do okamžiku prijatia veci späť alebo dodania dokladu o jej odoslaní spotrebiteľom, v závislosti na tom, ku ktorej udalosti dôjde skôr. Vrátenie vykonávame prevodom na účet uvedený spotrebiteľom.
5. Tovar musí byť vrátený okamžite, avšak najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia. Na dodržaní tejto lehoty stačí odoslanie pred jej vypršaním.
5. V prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ odosiela tovar na svoje náklady na adresu:

Olzalogistic-KEGEL&BŁAŻUSIAK
ul. Hviezdoslavova 68
01001 ŽILINAtel. 512 790 260 

6. Spotrebiteľ nesie zodpovednosť za pokles hodnoty veci, ktorá je predmetom zmluvy, ktorý bude výsledkom jej používania spôsobom presahujúcim nevyhnutný rozsah na zistenie charakteru, vlastností a fungovania veci.
7. V tomto paragrafe uvedené právo sa týka spotrebiteľského predaja a uplatňuje sa tak výhradne na predaj fyzickej osobe, ktorá vykonáva nákup za účelom, ktorý nesúvisí s profesijnou alebo ekonomickou činnosťou.
8. Možnosť vrátenia sa netýka tovaru, ktorý je neprefabrikovaný, vyrobený podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individualizovaných potrieb. Predovšetkým sa to týka tovarov, na ktorých na zadanie objednávateľa predávajúci urobil akékoľvek zmeny, úpravy, potlače, výšivky alebo nášivky.

 


§8 Záruka, postup reklamácie

 

1. Tovar, ktorý sa nachádza v ponuke predávajúceho je prvotriednej kvality a na predávajúcom leží povinnosť dodať tovar bez vád.
2. V prípade zakúpenia vadného tovaru môže zákazník podať reklamáciu na základe právnej záruky alebo záruky predávajúceho (pokiaľ predávajúci predložil záručné vyhlásenie).
3. Produkty môžu mať záruku výrobcu, dovozcu alebo predávajúceho, platnú na území Poľska. Záručná doba každého produktu je uvedená v jeho popise na stránkach obchodu. Pokiaľ nie je uvedené inak, činí termín záruky 2 roky od vydania tovaru. Podrobné podmienky realizácie záruky sú definované vo formulári záruky vystavenej garantom.
4. Predávajúci v rámci záruky voči spotrebiteľovi zodpovedá za vady predmetu po dobu 2 rokov od vydania tovaru.
5. Pokiaľ je kupujúcim spotrebiteľ a fyzická vada bola zistená pred uplynutím roku odo dňa vydania predanej veci, prijíma sa, že vada alebo jej príčina existovala v okamžiku prechodu rizika na kupujúceho.
6. Reklamáciu možno podať v sídle predávajúceho alebo na ktoromkoľvek predajnom mieste, pomocou telefónu, e-mailu alebo poštou.
7. Pokiaľ má predaná vec vady, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať zníženie ceny. Avšak kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ predajca okamžite vymení vadnú vec za vec bez vád alebo pokiaľ vady bezodkladne odstráni. Toto obmedzenie sa neuplatňuje, pokiaľ už vec bola vymenená predávajúcim alebo opravená, iba ak by vady boli nepodstatné.
8. Spotrebiteľ môže požadovať odstránenie vady, vec bez vád alebo výmenu, iba ak by dovedenie veci do stavu zhodného so zmluvou spôsobom zvoleným kupujúcim nebolo možné alebo by vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní so spôsobom navrhovaným predávajúcim.
9. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k podanej reklamácii počas 14 dní. Pokiaľ to neurobí, je reklamácia uznaná za opodstatnenú.
10. Náklady spojené s uznanou reklamáciou nesie predávajúci.

 


§9 Zásady ochrany súkromia a bezpečnosti osobných údajov


1. Správcom databázy osobných údajov odovzdaných zákazníkmi eshopu v súvislosti s nákupmi je predávajúci.
2. Osobné údaje sú používané výhradne na účely realizácie kúpnych zmlúv alebo poskytovanie služieb, v súvislosti s tým môžu byť odovzdané subjektom zodpovedným za doručenie zakúpeného tovaru zákazníkovi a, v prípade nákupu na splátky, inštitúciám poskytujúcim úver na nákup. Zákazníci majú právo na prístup k obsahu svojich údajov, k ich opravám a odstráneniu. Údaje sú odovzdávané dobrovoľne.
3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zavedenie zmien do týchto obchodných podmienok s výhradou, že na zmluvy uzatvorené pred zmenou obchodných podmienok sa uplatňuje verzia obchodných podmienok platná v okamžiku podania objednávky zákazníkom.
4. Pokiaľ je ktorékoľvek z ustanovení obchodných podmienok v rozpore s platným právom alebo s ktoroukoľvek v nepovolených klauzúl určených v registre nepovolených klauzúl UOKiK (Úrad na ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľa), stáva sa toto neplatné a rozsah práv a povinností strán sa určuje na základe všeobecne platných právnych predpisov a zostávajúceho nesporného obsahu obchodných podmienok.
5. Dátum zverejnenia 6.07.2015


Pokračovať v nákupe

Przymierz i odbierz produkt